آموزش ترکیب رنگها در کارگاه نقاشی دختران پایه سوم دبستان دخترانه رفاه

:::

 دانش‌آموزان پایه‌ی سوم در کارگاه نقاشی 

به ترکیب رنگها با سفید و سیاه در دو جلسه پرداختند.

دانش‌آموزان با تقسیم بندی برگه‌ی خود، آن‌ها را رنگ کرده و رنگهای جدیدی ساختند و با ترکیب رنگها آشنا شدند.