آموزش snipping tool همراه با نیلوفران چهارمی

:::


 در این جلسه از کلاس کامپیوتر، نیلوفران عزیزمان با
 snipping tool
آشنا شدند و یکی از راههای گرفتن

 screen shot
با کامپیوتر را آموختند، بعلاوه مروری نیز بر مفاهیمی چون

 Copy
 Paste
داشتند و انواع delete را تمرین نمودند.