پایه دوم، زنگ فارسی همراه با خرس کوچولو

:::


در زنگ فارسی، همراه خرس کوچولو، همه دستهایمان را تمیز شستیم و به جنگ با میکروب‌ها رفتیم.

و با کمک معلم بهداشت با روش‌های مقابله با میکروب آشنا شدیم

سپس تصویر میکروب‌ها را نقاشی نمودیم و حسابی در کنار دوستانمان لذت بردیم و یادگرفتیم