آشنایی با مفاهیم جامد، مایع و گاز در آزمایشگاه پایه سوم

:::

 در زنگ آزمایشگاه این هفته، دخترانمان با حالت‌های مختلف مواد: جامد، مایع و گاز آشنا شدند و برای هر کدام مثالهای مختلفی زده شد.

بعد آب را در سه حالت مایع جامد(یخ) و گاز(بخار) را دیدند و در آخر با استفاده از هوای درون شش‌هایشان بادکنک‌هایشان را باد کردند.