یادگیری مهارت بستن دکمه و بند کفش بدون استفاده از انگشتان / پایه سوم

:::


چه سخت است...

بستن دکمه بدون کمک انگشت شصت  و نوشتن بدون خم‌کردن انگشت‌ها بستن بند کفش بدون استفاده از انگشتان و...

با دخترانمان تمرین کردیم...
سپس...
خدا را شکر کردیم بابت نعمت‌های فراوانی که به ما عطا کرده است‌.