زنگ جذاب علوم همراه با شکوفه های کلاس اولی

:::

 


#پایه‌ی_اول

 #زنگ_علوم

کلاس علوم با طرح این پرسش شروع شد:
با چه عضوی از بدن اطراف خود را می‌بینیم؟

 پس از شنیدن جواب‌ها، بازی شناخت خوراکی‌ها با چشمان بسته شروع شد.

با استفاده از خوردن و بو کردن، شناسایی انجام گردید.

 هدف از این بازی، شناخت و آشنایی با حس بینایی، چشایی و بویایی بود‌...
موفق باشید دانشمند کوچک