کارگاه نقاشی کلاس دومی ها

:::


#پایه‌ی_دوم

سلام ... روزهای پاییزیتون به خیر و عافیت

ما گل‌های نسترن، امروز مهمان کارگاه نقاشی بودیم. 

با هدف دست‌ورزی و توانایی تصویر ذهنی از اشکال هندسی و خلاقیت، دست به کار شدیم و مناظر زیبایی را خلق کردیم

کاغذهای رنگی رنگی، بوی چسب و هیاهویمان در کارگاه، لحظات شیرینی را برایمان رقم زد