گلیم های رنگارنگ، هنر دست دختران کلاس دومی

:::

#پایه‌ی_دوم

سلاااام .... روزهای داغ تابستانی تان به خیر و عافیت
امروز در زنگ هنر دست به کار شدیم و تار و پود گلیم های رنگارنگ خود را به هم گره زدیم و نقش های زیبایی را ماندگار کردیم. و بار دیگر مهارت های دست ورزی خود را محک زدیم.
خدا را شاکریم  برای نعمت تندرستی که با دستانمان می توانیم آثار زیبایی را خلق کنیم