اردوی اوشان کلاس اولی ها

:::

 

#ورودی_پایه‌ی_اول

 صبح که اومد دوباره
خورشید خانم طلایی
از پنجره نگاه کرد
آفتابشوو وو....

 کبوترا تا دیدن
پر زدن و پریدن
شکوفه‌های درخت باز شدن و خندیدن
اگه گفتین چرا...

 چون ‌منتظر بودن
تا شاد کنن شما را‌
تا که صدای خنده‌ها
بپیچه توی فضا

 بچه‌ها،
بچه‌ها خبر دارم یه دنیا...