یادگیری مفاهیم مربوط به مکعب/ پایه سوم

:::

 

#پایه‌ی_سوم

ریاضیدانان کوچک امروز با هدف یادگیری مفهوم مکعب، در قالب بازی و نقاشی تعداد مربع‌های تشکیل دهنده‌ی مکعب را حدس زدند و با روش‌های مختلف مکعب رسم کردند.

در آخر با رنگ آمیزی مکعب‌هایشان به درک بیشتر مفهوم مکعب و تقویت مهارت دست‌ورزی پرداختند.