آشنایی با مفهوم آینه ها / پایه سوم

:::


#پایه‌ی_سوم

پژوهشگران کلاس سومی امروز تحقیقاتشان را راجع به آینه‌های سه گانه به کلاس ارائه دادن, سپس با استفاده از ۲ آینه‌ی تخت، کشف کردند که چگونه می‌توانند اشیاء روبرو یا بالا تر از قدشان را، در آینه ببینند.

در همین اکتشافاتشان با قصه‌ی تاریخی زیر دریایی و ساخت پریسکوپ آشنا شدند.