بحث تقارن در کلاس های تابستانی

:::


#پایه‌ی_سوم

و اما امروز در کلاس شاد ریاضی بحث داغ تقارن بود و ما دیدیم که حتی برای خودمان, معلممان و دوستانمان هم می‌توانیم خط تقارن بکشیم!

بعد از آن رفتیم سراغ تقارن‌های شطرنجی دو طرفه و وقتی حسابی در آن حرفه‌ای شدیم، رسیدیم به تقارن چهار طرفه و دقت و تمرکزمان را محک زدیم.