جشنواره فارسی همراه با دختران پایه سوم

:::

 

#پایه‌ی_سوم
#جشنواره‌ی_فارسی


 دختران گلمان در پایه‌ی سوم در گروه‌های خود با مرتب‌سازی حروف به هم ریخته و کشف کلمات به نوشتن مترادف، متضاد، هم خانواده و جمله‌نویسی برای هر کدام پرداختند...