برگزاری اردوی پارک دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم

:::


#پایه‌ی_چهارم
#پایه‌ی_پنجم

 در هوای دلپذیر و خنک اردیبهشت ماه روزی پر از نشاط و خاطره برای دختران عزیزمان در کنار دوستان و معلمینشان رقم خورد...

 بازی در پارک و استفاده از ترامپولین هیجان اردو را بیشتر کرد.