کلاس بازی و ریاضی چهارمی ها

:::

 


#پایه‌ی_چهارم

مفهوم ارتفاع داخلی و خارجی
(درس شیرین ریاضی)

ارتفاع داخلی و خارجی در انواع مثلث‌ها (متساوی الاضلاع، قائم الزاویه، مختلف الاضلاع)

ارتفاع داخلی و خارجی در انواع چهارضلعی (ذوزنقه متساوی الساقین و ذوزنقه قائم الزاویه، متوازی الاضلاع و...) بر قاعده‌های مختلف آن‌ها...