بازی - ریاضی کلاس چهارمی ها

:::

 

#پایه‌ی_چهارم

 بازی_ریاضی:

 تفکر، درک مفاهیم، هم کاری جذاب و شیرین در بازی متافرمز

 آشنایی با راهنمای بازی
 اجرای مرحله به مرحله‌ی بازی
 پیشروی مراحل بازی و پیدا کردن اشکالات کلید بازی