زنگ آزمایشگاه کلاس سومی ها

:::

 


#پایه‌ی_سوم

ما دیگر از روی هر نشانه از گیاه به نشانه‌های دیگر آن پی می‌بریم.

مثلاً از روی نوع برگ‌ها، به نوع ریشه‌ها...

از نوع ریشه‌ها به نوع ساقه‌ها....

از نوع ساقه‌ها و تعداد گلبرگ گل‌ها، به نوع دانه‌های آن پی می‌بریم.