صبحگاه انقلابی همراه با نیلوفران چهارمی

:::

 

 صبحگاه
 انقلاب و پدران

قرائت سوره‌ی حجرات
 یادآوری شعارهای انقلاب
 خاطرات پدربزرگ یکی از نیلوفران(صدای ضبط شده)

 سرود بابا خون داد

 اجرای پانتومیم با کلمات؛
خون شهید، امام خمینی، ساواک، سرباز شاه و تظاهرات...