رشد گیاهان در کنار گلهای مریم

:::

 

 ما از كلاس اول با گیاهان آشنا شدیم و طریقه‌ی خیساندن بعضی دانه‌ها را یاد گرفتیم و چند گیاه کاشتیم...

 اما امسال در کلاس سوم با خیساندن دانه‌ها، ساختار دانه و ریشه‌ی گیاهان را به‌طور علمی بررسی می‌کنیم.