شقایق های و یادگیری مفاهیم جدول تناسب

:::

دختران گل شقایق در مسابقه‌ای نفس‌گیر و هیجانی به حل جدول‌های تناسب و درصد پرداختند.