مراسم نکوداشت خیرین مدرسه ساز

:::

به گزارش روابط عمومی بنیاد فرهنگی رفاه، مراسم نکوداشت خیرین مدرسه ساز با حضور رییس آموزش و پرورش منطقه 12 و خیرین مدرسه ساز، در سالن همایش های رفاه برگزار شد.

حمید شاه منصوری مدیرآموزش وپرورش منطقه 12تهران دربیستمین نکوداشت خیرین ، آنها رابازوان توانمند آموزش وپرورش وپرچم دارمدرسه دانست وبیان داشت .

خیرین به وسعت  قلبهای مهربانشان ، برجهای عاطفه وامید را می سازند وبسیاری ازفضاهای آموزشی ما به یمن برکت شما خیراندیشان ساخته شده است وشما یادگارهایی ازخود باقی گذاشتید که هیچ وقت فراموش نخواهد شد ، تکنولوژی روز ، مشکلات  فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، بحران آب و... ریشه همه اینها درمدارس حل می شود ، فکرنیکو ونیت خیرداشتن سینه به سینه ونسل به نسل منتقل می شود ، اگرفکرنیکو رادربین دانش آموزان رواج دهیم ، ساختن برجهای امید وعاطفه دربین دانش آموزان شکوفا خواهد شد .

وی افزود، خیرمی تواند فرهنگ کارخوب وخیررا پرورش دهد درقرآن بارها کلمه خیربه کاررفته ، اگرانسانهای نیک اندیش وخیر، افکارشان به فرهنگ ودانش آموزان انتقال داده شود منجربه حیات طیبه خواهد .

اگرجامعه ای می خواهد به سعادت برسد ومسیر رشد وپیشرفت را طی کند همه کارها باید ازمدرسه شروع شود تا به نتیجه برسد . شاه منصوری افزود ، خیرین بازوان توانمند آموزش وپرورش هستند وپرچم دارمدرسه واین سنت حسنه ونیکو باید باعث شادابی وترویج به اکتشاف واختراع وبهسازی کشورمان بشود .

اگربه دنبال کارخیرهستیم نباید منتظرباشیم کسی کمک مان کند ، امیدواریم این جلسات منجربه کارخیرونتیجه بخش بشود وازهمه همکاران ، خیرین وکسانی که کمک کرده اند کمال تشکروقدردانی را دارم وازدانش آموزان عزیزی که با قلک هایشان برای ساخت مدرسه کمک کردند وبه ما درس آموختند تشکرمی نمایم . 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی