اردوی مطالعاتی نوروزی پایه دوازدهم

:::

وقتی در دوران نوروز خوب درس بخوانید، اعتماد به نفس شما افزایش پیدا خواهد کرد و همین مسئله به شما کمک می کند تا روز آزمون سراسری این روند را ادامه دهید.

دوران طلایی نوروز، آخرین فرصت برای جمع بندی و مرور هر آنچه در این مدت اندوخته ایم، است. تمام کسانی که از این فرصت پیش آمده بهره نبرده اند، متضرر شده اند. 

دانش آموزان پایه دوازدهم اگر در ایام نوروز برنامه منسجم مطالعاتی داشته باشند و زمان را از دست ندهند، فاصله زیادی با موفقیت نخواهند داشت. و این میسر نخواهد شد جز با برنامه ریزی اصولی که توسط مدرسه در ایام نوروز انجام می شود.

اردوی مطالعاتی نوروزی دانش آموزان پایه دوازدهم از روز چهارم تا شانزدهم فروردین ماه برگزار گردید.

همچنین تعدادی از دانش آموزان پایه یازدهم نیز به اختیار خود در اردوی مطالعاتی نوروزی شرکت کردند.

 norooz98norooz98

norooz98norooz98

 

Norooz98

Norooz98

یکی از وعده های ناهار و عصرانه اردوی مطالعاتی نوروزی

Norooz98Norooz98

Norooz98Norooz98Norooz98

حضور بازرس محترم آموزش و پرورش جناب آقای عسگری 

بررسی همه جانبه اردوی مطالعاتی و کسب امتیاز شایسته، انگیزه تیم اردو را دوچندان نمود.

Norooz98

Norooz98

حضور دبیران محترم جهت رفع اشکال 

Norooz98