برگزاری جشنواره ادبی بر شهپر خیال

:::

جشنواره ادبی بر شهپر خیال در دبیرستان دوره یک برگزار شد. 

گروه های منتخب دانش آموزی در قالب پرده خوانی، قصه گویی، نمایش، تصویرسازی، نمایشنامه خوانی و بازنویسی فعالیت خود را ارائه نمودند.

جشنواره ادبی بر شهپر خیال به منظور کشف توانایی ها و استعدادهای دانش آموزان و شناخت ارتباط ادبیات با دیگر رشته ها، مسیری نو را رقم می زند.

 بر شهپر خیال