گزارش بازرسین اداره آموزش و پرورش

:::

در هفته اول دی ماه دبیرستان دخترانه رفاه، میزبان بازرسین اداره آموزش و پرورش منطقه دوازده بود.

جناب آقای زاده صفری، کارشناس مدارس غیردولتی، جناب آقای بیات و جناب آقای خسروی مسئول ارزیابی عملکرد با بازدید از تمام بخش های مدرسه و بررسی روند انجام کارها، به بررسی وضعیت آموزشی و پرورشی مدرسه پرداختند.

ایشان بعد از اتمام بازدید با ارسال بازخورد مثبت رضایتمندی شان را اعلام فرمودند.

 بازرس

بازرسبازرس

بازرسبازرس