دانش آموزان، راویان کتاب

:::

دلمان می شکند وقتی می گویند سرانه مطالعه کتاب در ایران حدود 15 دقیقه است. آخر در 15 دقیقه چه می شود کرد؟ شاید باز کردن جلد کتاب و یا خواندن بخش کوچکی که در پشت جلد چاپ شده. همین، و این یعنی هیچ از کتاب نفهمیدن...

اما گاهی پیش می آید که در 15 دقیقه کارها می شود کرد. گاهی پیش می آید که در 15 دقیقه می توان یک غرفه کامل از کتاب ها را اجمالا دید و فهم کرد. برای خودمان هم عجیب بود، اما خلاق که باشی هر چیزی میسر است.

می دانی چه کردیم؟

برای هر غرفه یک راوی کتاب قرار دادیم که بتواند در همین مقدار زمان کتابهای آن را برای هر مخاطبی توضیح دهد. توضیح که می گویم خواندن پشت جلد نیست، بیان جذاب محتواست از زبان یک دانش آموز شیفته کتاب!

و خوشحالیم از این که نشان دادیم ما هم مثل آقای دکتر شامانی عاشقانه کتابهایمان را ورق می زنیم و خوشحالیم که از زبان آقای دکتر امینی شنیدیم که در بازدید دو ساعته از کتابخانه دبیرستان احساس کردم 40 جلد کتاب خواندم!

Library

Library