هدیه به زائران اربعین

:::

 این روزها

ما مفتخریم به دانش آموزانمان

و دلگرمیم به کارهایی که

از ابتدای تصمیمش تا به سرانجام رسیدنش را

خود دخترانمان برنامه ریزی می کنند

و ما در مدرسه همراهیشان می کنیم

تا در این مسیر قد کشند!

و اهل تصمیم های بزرگ شوند

و قدم قدم رسیدن به هدف را بیاموزند!

این روزها

هم زمان با رفتن زائرین اربعین

دخترانمان تصمیم گرفتند

بسته های شکلاتی را برای زائرین کربلا مهیا کنند

و هر کس به قدر وسعش سهیم شد!

در کنار هم بسته بندی کردند

دلشان را سپردند به بسته ها

به امید آنکه شیرینی کام زائری

استجابت دعایشان شود!

و چه چیزی بهتر از این هم نشینی های شیرین!

هدیه به زائران اربعین

هدیه به زائران اربعین

هدیه به زائران اربعین