کلاس های تابستانی

:::

دور هم بودنمان برای شرکت در کلاس های تابستانی هم سپری شد .

در این دوره سرنوشتی از شور وشوق ، در مدرسه رقم زدیم .

دور هم جمع شدیم تا دوباره شاد باشیم ، تمام حسمان تابستانی بود .

در کنار هم لذت آموزش گروهی و همراهی با هم سن و سال هایمان را تجربه کردیم .

در گوشه و کنار حیاط ، گل های قشنگ روییده اند .

***گل های نوشکفته باغ رفاه ***