اردو باغ کتاب

:::

نوگلان پیش دبستانی دخترانه رفاه به منظور آشنایی هر چه بیشتر با فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در معیت مادران بزرگوارشان در اردوی باغ کتاب حضور پیدا کردند .

نوگلان پیش دبستانی دخترانه رفاه به منظور آشنایی هر چه بیشتر با کتاب و کتاب خوانی در معیت مادران بزرگوارشان در اردوی باغ کتاب حضور پیدا کردند .