اردوی پارک ازگل

:::

( بازی تفکر کودک است )

اندیشمندان علوم تربیتی معتقدند که بازی کردن و حرف زدن اساس زندگی کودک است ...

آموزش و پرورش در این دوره اگر با بازی همراه نباشد اساساً فایده چندانی ندارد !!

برای رشد کودک خصوصاً رشد عقلی فرزندانمان در بازه زمانی 7 سال اول باید اجازه بدهیم آنها

  • بیافرینند
  • بجنبند
  • خراب کنند
  • بازسازی کنند
  • و خلاصه یکجا ننشینند

نباید انتظار داشته باشیم فرزندانمان تنها بنشینند و بشنوند و ببینند ...

بدون بازی و تجربه عملی و عینی در دوره کودکی ، رشد عقلی امکان پذیر نیست و بسیار کم تحقق پیدا می کند ...

باید تا حد امکان اجازه بدهیم و فضا را مهیا کنیم تا :

  • بچه ها بدوند
  • بالا و پایین بپرند ...
  • با دستانشان اشیاء را لمس کنند ، بسازند ، خراب کنند و پرت کنند...

بازی و جست و خیز خصوصاً در طبیعت و بازی با ماسه ، گل و خاک بازی و همچنین بازی با گلها و برگ ها و درختان برای ما کثیف کاری تلقی می شوند ، اما برای بچه ها بستر رشد عقلی هستند...

پس به این خاطر یکی از برنامه های آموزشی برای ایجاد نشاط و شادابی ، رفتن به طبیعت است که مدرسه در روز های اول آبان نوآموزان را به اردوی پارک ازگل بردند و آنها را در این نشاط غوطه ور کردند.