هفتمین همایش معلمان رفاه

:::

با مهر به استقبال مهر می رویم و پا به پای همکارانمان به روز زیبایی برای آغازی جدید پا می گذاریم و در آخرین چهارشنبه شهریور ، شروع دوباره ای را آغاز می کنیم .

این بار هفتمین همایش معلمان رفاه در تاریخ 29 شهریوررا با حضور اساتید گرانقدر در حالی آغاز کردیم که رشد و شکوه و تعالی در چشمان ، دستان و وجود تک تک مربیان موج می زد .

می ستاییم آن ها را که باغبان گلستانی از مهر و عشق و زیبایی اند....