بازی و شادی ، نقاشی و خلاقیت در تابستان

:::

بازی های خلاق و نقاشی

بازی جوهر زندگی ، پنجره ای به دنیای کودک و یکی از بهترین راه های تربیت فرزند است.

کودک با بازی کردن موقعیتی بدست می آورد تا اعتقادات و احساسات و مشکلات خود را پیدا کند و مهارت های زندگی را بیاموزد بدون تردید بازی بهترین شکل فعالیت طبیعی هر کودک محسوب می شود.

 خلاقیت و نقاشی یکی از ویژگی های فطری انسان و پایه و اساس تمام دانش ها و عامل کلی پیشرفت های کودکان است. مهم ترین نقش محیط آموزشی پرورش توانایی خلاقیت نوآموزان است و فرصت های طلایی تابستان در پیش دبستان با تنوع بسیار ، بیشترین زمینه پرورش خلاقیت را ایجاد می کند.