جشنواره قرآنی

:::

رسول گرامی ( ص ) : (( بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و آن را به دیگران نیز یاد دهد))

نسیم کوی جـــانــــــــــان است قرآن                   شمیم عطر رحمان است قرآن

بود روشنـــــــگر راه ســـــــــــــــعادت                  چو خورشید فروزان است قرآن

به گلزارش ، خـــــزان راهــــی نـــدارد                  بهاران در بهاران است قرآن

 

نوآموزان قرانی امروز با تلاش خود و لطف خدای مهربان توانستند در جشنواره شرکت کنند و سوره ها ، احادیث و آیات مورد نظر را بخوانند .