نمایشگاه دستاوردهای زبان دانش اموزان دبستان رفاه

:::

 

در یکی از روزهای اخر فروردین نمایشگاهی از دستاوردهای زبان دانش اموزان دبستان رفاه بر پا شد که هدف از برگزاری آن تقدیر و تشکر از فعالیتهای عزیزانمان در تمامی پایه ها بود