ارتباط اولیه وایجاد آشنایی دانش اموزان سال سوم دبستان با زبان انگلیسی در تابستان 95

:::

دانش آموزان پایه دوم که در سال تحصیلی آینده در کلاس سوم دبستان خواهند بود به منظور آشنایی با زبان انگلیسی و ایجاد ارتباط اولیه طی 3 جلسه در 3 هفته ی متوالی با طرح درسی جذاب و شاد در کلاس های تابستانی شرکت نمودند.

در جلسه ی نخست زبان آموزان با انتخاب اسم خود در فضایی کاملاً انگلیسی خود را به دوستانشان معرفی نمودند. فعالیت تنظیم شده براساس suggestopedia  برایشان بسیار جذاب بود.

در جلسه ی دوم اجرای بازی Ring & round بود که در فضایی شاد و مهیج برگزار گردید به طوری که حاضر به ترک فضای آموزشی نبودند. در این فعالیت طرح درس آشنایی با تعدادی از دستورالعمل ها و فعالیت های روزانه به طور موفقی انجام شد.

در جلسه ی سوم زبان آموزان با اجرای کاردستی به مقوله حروف وارد شدند و با جملات ضروری آشنا گردیدند.

اکنون می توانند با شما سلام و احوال پرسی کنند و خود را معرفی نمایند.