انجام مهارت نوشتاری به روشی نو

:::

همکاران آموزشگاه زبان در مقطع دبستان ،تقویت مهارت نوشتاری       writing  را نوعی دیگر انجام دادند.
زبان آموزان طی بازی ،نقاشی و جمله نویسی برروی حیاط مدرسه موضوعات درسی خودرا دوره نمودند وبه طور ضمنی تحت ارزشیابی قرار گرفتند .بازدید زبان آموزان از صفحات دوستانشان نه تنها موجب رشد مهارت  writing  گردیدبلکه یکی از راه های کمک به یادگیری جمعی بود .