با تلفن زبان بیاموزید

:::

با تلفن زبان بیاموزید 

آموزشکاه زبان رفاه در راستای ارتقاءسطح speaking and listening ،طرح مکالمات تلفنی به زبان انگلیسی را که با استقبال زیادی از طرف زبان آموزان و والدینشان همراه بوده ،مجددا شروع می نماید

زبان آموزان دوره اول دبیرستان روزهای پنجشنبه از ساعت 10 الی 12 و روزهای دوشنبه از ساعت 16  الی 18 منتظر زنگ تلفن  خود باشند تا با سرکار خانم رنجبر استاد آمریکایی الاصل آموزشگاه ،در مورد موضوعات متنوع و مختلف روز به گفتگوی صمیمانه بپردازند.