نام گذاری ایام هفته وحدت به القاب حضرت محمد (ص)

:::

طبق مصوبه جلسه هماهنگی مقاطع برای برنامه هفته وحدت هر روز به یکی از القاب حضرت محمد (ص) اختصاص داده شد و پوستر آن در واحد هنرستان طراحی گشته به مقاطع ارسال گردید.

اشعار پوستر ها از کتاب مثل نسیم نوشته ی جناب آقای دکتر محمد علی شامانی انتخاب شده بود و در طراحی پوستر از عکس های هنرجویان هنرستان رفاه به این مناسبت استفاده گردید.