اردوهای عکاسی هنرجویان هنرستان رفاه

:::

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته و طرح درس دبیر محترم عکاسی سرکار خانم غلامی در بیشتر هفته ها هنرجویان به یک بازدید می روند تا عکس ها ی بهتری بتوانند با توجه به مفهوم آموزش داده شده بگیرند .

از آن جمله:

ظهر روز یکشنبه ششم آبان ماه هنرجویان پایه دهم هنرستان به همراه سرکار خانم غلامی به باغ نگارستان رفتن و مفاهیم درس داده شده را عکاسی کردند.

 

همچنین ظهر روز شنبه نوزدهم آبان ماه به منظور تکمیل پروژه های عکاسی خود و آموزش مفاهیم ریتم،ریتم شکن و زوایای خاص به باغ کتاب رفتند و عکاسی کردند.