جشنواره تابستانی کانون 97

:::

جشنواره تابستانی کانون 97

کلاس های هنری کانون در شاخه های متنوع برگزار می گردد؛ شایان ذکر است این کلاس ها برای همه دانش آموختگان بیست و دو دوره رفاه  و فرزندان ایشان در نظر گرفته شده است.

قابل توجه  است که جهت تدریس در کلاس ها از دانش آموختگان توانمند رفاه دعوت به همکاری شده است.

عناوین و شرایط کلاس ها به شرح ذیل است.