همایش معرفی رشته های دانشگاهی برای دانش آموختگان دوره 22

:::

همایش  معرفی  رشته های دانشگاهی برای دانش آموختگان دوره 22

همایش  معرفی  رشته های دانشگاهی توسط کارشناسان سازمان سنجش و فارغ التحصیلان برجسته دانشگاهی  و با سخنرانی کارشناس سازمان سنجش( آقای دکتر آشنا) در روز دوشنبه 9 مردادماه 96 برای دانش آموختگان دوره 22 برگزار گردید.

در این همایش خانم ها فاطمه روحانی دکترای معماری، احسن اصفهانی دکترای عمران،لطفی پور دکترای فیزیک در رشته ریاضی و فیزیک و خانم ها سید المحدثین دکترای زنتیک، محمدی اردهالی رشته دندان پزشک، خواجه پیری رشته داروسازی در رشته علوم تجربی همچنین خانم لطفعلی در رشته فلسفه  و خیاطیان دکترای حقوق، برای رشته علوم انسانی حضور داشتند.