چهارسوق در مدرسه

:::

کانون دانش آموختگان رفاه در راستای ارتقای سطح مطالعه و کیفیت کتاب خوانی دانش آموزان طرحی را تحت عنوان چهارسوق در دبیرستان دوره اول و دوم برگزار می کند.

این طرح با همت چند نفر از دانش آموختگان سالهای 88 تا 92 از مهرماه آغاز و جلسات فکری و ایده پردازی آن هر هفته به صورت منظم برگزار گردید.

در نیمه دوم آبان این طرح اجرایی و با استقبال دانش آموزان روبرو شد.