اردوي تفريحي نوآموزان پيش دبستاني

:::

روز دوشنبه 95/7/26 نوآموزان پيش دبستاني اين دبستان به همراه مربيان خود به اردوي تفريحي پارك ازگل رفتند،در طول مدتي كه آنجا بودندكلي شن بازي كردند:‌