اردوي دانش آموزان عزيزپايه اوّل پارك ملّـ

:::

روزشنبه 24-7-95 دانش آموزان پايه اوّل به همراه مربيان خود به پارك ملت رفتندكه بعداز كلي بازي ساعت 11:30به مدرسه برگشتند:‌